معرفی نویسنده

تا هست برای من مهم است و قابل احترام.سطر به سطر همپای من می آید و می نشیند روی همه ی عواطف تلخ و شیرینم.آنقدر این پا و آن پا می شود روی انگشتان جوهری ام که شعر می شود و نوشته و ترانه…همه ی زوایایش را دوست دارم .آنقدر ها که اول و آخر همه ی دست نوشته هایم شده و برایم خواهد ماند.بودنش-خواندنش- شنیدنش از هر زبان و لحنی برایم آرامشبخش است و انیس.کلمات که شاعرانه باشند فهمیدن و حس کردنشان سخت نیست.فقط نگه داشتنش سخت است.بهتر که با او یکدل باشی و یکرنگ.اینگونه که باشی تا سالها می شود هم پیاله ای صمیمی.

******

سولماز مولایی.

در هشتمین روز از دیماه سال یکهزار و سیصد و شصت  شعر را از مادر چشم گشودم.

مشغله ام  مترجمي  ست و دغدغه ام ادبیات.

solmaz.molaei@gmail.com