پاییز بی آشیانه

چشم انتظاری های نا امیدانه ، طاقت سوز است

دلم گرم وصل است تا تاب بیاورد این روزها را

که می گویی می آیی و

نمی آیی

بی قراری های من را نمی بینی

دلخوشی های شنیدنت

به دلواپسی می انجامد

..

در انتظارم مگذار ای !شور شعرهای ناسروده

دیدگاهی بنویسید