یاد تو در خاطرم لبخند میزند…

از نو می نویسم ؛

سلام

پاییز را با گرمی نگاه شما

به ضیافت شمس می آیم …

بوی دلدادگی می آید …

فرصتی باشد

در سفر

به اندیشیدن

خوب اندیشیدن

شاید استغنا را دوباره معنا کردم

چیزی شبیه پر شدن در سبزی چشمان تو ….

پی نوشت 1:
رسالت پیامبران نشان دادن راه است ،

می آیند تا ما خوبی را زندگی کنیم ،

من و تو ….!

استوار !

– پیامبر ، خدا را نشانم داد

قدر دان پیام آور می مانم

و وفادار به خدا ….!

دیدگاهی بنویسید