ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت…

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می کنند

«حافظ شیرازی»

۱:
سرشارم از شعرهایی زیبا در فصلهایی سر سبز که به ذهن سطرهای خاطرات پررنگتر می شوند…به سالهایی پر از غزل .. دیگر که در آن همچنان برای رسیدن به آن جا که آرامتر قرار بگیریم …و ادامه دهیم راهی را که باید عمیقتر و لطیفتر پیمود…

۲:
رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم،

بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم، دوست داشته باشیم.

“گابریل گارسیا مارکز”

۳:
روزهایم سبز سبز است پر از شوق و نشاطی که انرژی اش را از روزهای تعطیلی که در امن ترین آغوش طبیعت هستم می گیرد .در فرازهای قله ها و نشیبهای دامنه های پر از طراوت و تازگی.سپاس از مهربانترین بخشایندگان

ایزد یکتا
مادر بردبار با خانواده ام

دیدگاهی بنویسید